ناهنجاری های یک ماه اخیر

در این بخش با تحلیل و بررسی رفتار‌های گذشته هر آسیب‌پذیری یا بات، مواردی که رفتار ناهنجار داشته‌اند مشخص شده‌اند. در نمودارهای میله‌ای، آلودگی‌ها بر اساس درصد احتمال وقوع حمله مرتب شده‌اند. درصد احتمال در نمودار با کمک رنگ مشخص شده است. هر چه رنگ میله قرمزتر باشد، درصد احتمال حمله بیشتر است. محور عمودی در نمودار نمایانگر تعداد تکرار هر حمله در سطح کشور، در 30 روز اخیر است. با کلیک بر روی هر آلودگی می‌توان نمودار رفتار آن آلودگی را به تفکیک روز مشاهده کرد. در صورتی که در نمودار، منحنی آبی به منحنی زرد رنگ نزدیک شود و یا آن را قطع کند، نشان دهنده بروز شرایط خطرناک است و هنگامی که منحنی آبی، منحنی قرمز را قطع کند نمایانگر بروز شرایط بحرانی است.