مهاجم در یک ماه اخیر C&C فعال ترین آدرس های

در شکل‌های زیر ۲۰ عدد از فعال‌ترین آدرس‌های C&C مرتبط با کشور ایران در یک ماه اخیر ترسیم شده است. برای دریافت لیست کامل بر روی دکمه دانلود کلیک نمایید.
نمایش لگاریتمی آلودگی های گزارش شده
نمودار درصدی آلودگی های گزارش شده