آمار آلودگی های یک ماه اخیر کشور به تفکیک نام استان
نمودارهای درصدی، فعال ترین شبکه های بات و آسیب‌پذیری در 30 روز اخیر را نشان می‌دهد.با کلیک بر روی هر مورد، پراکندگی آن آلودگی در سطح کشور نشان داده می‌شود.
پرتکرارترین آسیب‌پذیری‌ها در ماه اخیر
پرتکرارترین بات‌ها در ماه اخیر