Logo

قربانیان ایرانی حملات منع سرویس

`
نمودارهای زیر آمار میزبان‌هایی از کشور را نشان می‌دهد که قربانی حملات منع سرویس شده‌اند. این اطلاعات حاصل داده‌های خاص ثبت شده توسط سنسورهای جهانی است و الزاماً بیانگر تعداد واقعی قربانیان نیست.
تعداد قربانیان حملات منع سرویس
توزیع قربانیان حملات منع سرویس در کشور
سرویس‌های عامل حملات منع سرویس
# نام سرویس تعداد تکرار شماره پورت
1 NTP 3141 123
2 LDAP 2403 389
3 SSDP 875 1900
4 CHARGEN 444 19
5 RPCBIND 408 111
6 TFTP 235 69
ASNهای ایرانی دارای بیشترین قربانی